Анекс към НРД 2020-2022г.

Уважаеми колеги,

запознайте се с обнародвания днес в ДВ, бр.37/17.05.2022 г. Договор №
РД-НС-01-3-5 от 10.05.2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков
договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и
Българския зъболекарски съюз за 2020-2022 г.


Comments are closed